Spotkania przedwyborcze z politykami Niemiec i Polski

?>

Spotkania przedwyborcze z politykami Niemiec i Polski

 

Komplet uzyskanych odpowiedzi na nasze pytania 

wyborcze, zadane kandydatom na

Prezydenta RP. w 2015 roku

 

 

 

 

 

Polonjna Konfederacja Wyborcza (poprzednio : Polonijna Platforma Polityczna)

przy Kongresie Polonii Niemieckiej

Käthe-Kollwitz-Str. 12

66787 Wadgassen

www.kongrespn.org

Tel. 06898 – 169 0101 + 0171 26 23 234

Fax 06898 – 29 9697

e-mail: kongrespol@gmail.com

 

Szanowni Państwo,

przesyłamy komplet  uzyskanych odpowiedzi na nasze pytania wyborcze, zadane kandydatom na Prezydenta RP.

Będziemy wdzięczni za przesłanie naszej korespondencji  dalej  – Państwa znajomym w Kraju i poza nim.  Tylko w ten sposób możemy wspólnie  budować lobbing  na rzecz Polski i Polonii  – ponad podziałami i partykularyzmem partyjnym.

 

Z wyrazami szcaunku i  pozdrowieniami –

 

Kongres Polonii Niemieckiej

 

dr med.   Bogdan Miłek

przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej,

przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycznego w Niemczech,

sekretarz światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych,

 

oraz  kierownik Biura Kongresu Polonii Niemieckiej i PTM

Marika Trzaska

—————————————————————————————————-

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYBORCZE DO KANDYDATOW NA URZAD PREZYDENTA –

—————————————————————————————————-

Odpowiedzi pana Korwina – Mikke:

KongresPolonii Niemieckiej:
a) Czy wie Pan o istnieniu traktatu polsko-niemieckiego z 17 czerwca 1991, w tym artykułów dotyczycących praw Polonii i co chciałby Pan zrobić dla poprawienia jego realizacji w kwestii Polonii?

– Wspomniana traktat niestety nie respektuje w pełni praktykowanej w prawie międzynarodowym zasady wzajemności. O ile polskie ustawodawstwo uznaje Niemców za mniejszość narodową, tak Polacy nie posiadają analogicznego statusu w Niemczech. W wykonaniu tej umowy należy zadbać o wzajemne respektowanie ww. sytuacji prawnej obywateli, jak i związanych z tym skutków, jak np. wydatków na naukę języka niemieckiego w Polsce i polskiego w Niemczech.

b) Co zamierza Pan zrobić, aby zatrzymać masową emigrację Polaków?

– Polacy emigrują głównie z powodów zbyt niskich zarobków we własnym kraju. Żeby to zmienić musimy natychmiast zlikwidować podatki dochodowe PIT i CIT, uprościć prawo (przede wszystkim system podatkowy) i zminimalizować wpływ urzędników na gospodarkę. Tylko wtedy nasza gospodarka ruszy do przodu, a Polacy zaczną zarabiać więcej. W rankingu wolności gospodarczej Fraser Institute Polska zajmuje niechlubne 48 miejsce, tuż za Urugwajem i Gwatemalą. Trzeba to jak najszybciej zmienić.

W administracji musimy przeprowadzić wiele drobnych zmian, jak przywrócenie zasady in dubio pro tributario, stanowiącej, że istotne niejasności lub wątpliwości co do stanu prawnego winny być tłumaczone na korzyść podatnika czy zasady, że wystąpienie z pytaniem o sposób wypełnienia deklaracji podatkowej stanowi dowód działania w dobrej wierze i wyłącza odpowiedzialność karnoskarbową w zakresie objętym pytaniem. Wiele pracy przed nami.

c) Co zamierza Pan zrobić dla podtrzymania związków emigracji z krajem pochodzenia?

– Polacy powinni być przede wszystkim narodem bogatym, tak aby brak pieniądzy nie stanowił bariery dla częstych spotkań z rodziną. Co należy w tym celu zrobić, wyjaśniłem w poprzednim pytaniu. Związki emigracji z krajem dobrze pielęgnuje również działalność w organizacjach patriotycznych , które prezydent powinien wspierać swoim autorytetem. Powinny być to jednak organizacje autonomiczne względem państwa i utworzone oddolnie, z poczucia patriotyzmu.

 

Odpowiedzi wyborcze na pytania Kongresu – pana Janusza Palikota i jego sztabu wyborczego :

1. Co do zapisów traktatu z 1991 roku, należy dbać o wypełnianie przez partnerów Polski wszystkich zaciągniętych wobec niej zobowiązań. Dotyczy to również praw Polaków mieszkających w Niemczech.

2. Doprowadzę do sytuacji, w której warunki życia w Polsce będą się mniej niż obecnie różnić od warunków życia za granicą. Chodzi tu przede wszystkim o podniesienie wynagrodzeń. Doraźnie można to zrobić zwiększając kwotę wolną od podatku dochodowego, co sprawi że przy tych samych płacach brutto ludzie będą dostawać więcej „na rękę”. To jest możliwe już od stycznia 2016.
W średniej perspektywie – dwóch lat od początku kadencji – przeforsuję ustawy o zapobieganiu transferowi zysków za granicę i o wzroście płac. Tę pierwszą proponowałem już w Sejmie jako przewodniczący Ruchu Palikota jesienią 2012 roku, ale została zablokowana przez koalicję PO-PSL. Ta druga nałoży na korporacje obowiązek wypłacania pracownikom premii z zysku, który zostanie w kraju i nie będzie przeznaczony na inwestycje. Jeśli pieniądze zostaną w Polsce, to i ludzie nie będą z niej wyjeżdżać.
W długiej perspektywie doprowadzę do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, czego kluczowym aspektem jest zmiana logiki działania państwa: ma być ono przyjazne i pomagać obywatelom w realizacji swoich planów, a nie traktować ich jako potencjalnych przestępców lub dojne krowy. Równie ważne jest zwiększenie innowacyjności, jest możliwe tylko poprzez lepszą edukację. Wszystko to, o czym mówiłem przed chwilą będzie także zachęcać do powrotu do Polski. Dodałbym do tego jeszcze naprawę systemu ochrony zdrowia, bo to także jest dziedzina, w której polskie standardy odbiegają od norm cywilizowanego świata. I wynika to nie tylko z braku pieniędzy, lecz także ze złej organizacji.

3. W kwestii utrzymywania więzi z krajem opowiadam się za istotnym zwiększeniem wydatków na kulturę i jej promocję za granicą. Skorzystają na tym nie tylko np. Niemcy, którzy dowiedzą się więcej o wschodnim sąsiedzie, lecz także mieszkający w Niemczech Polacy.

Jako jedyny ze wszystkich kandydatów jako jedyny wiem, jak sprawić by Polska była krajem do którego chce się wracać, a nie takim, z którego trzeba uciekać. Po ośmiu latach rządów PO – w których modernizujący potencjał sam na początku wierzyłem – wiadomo, że ambicji dokonania takiej zmiany nie ma Bronisław Komorowski. Jemu wystarcza sytuacja, w której nowoczesność sprowadza się do zakupów amerykańskiej broni i żerowania na unijnych pieniądzach. Magdalena Ogórek powtarza formułki o zapobieganiu emigracji i zachętach do powrotów, ale nie stoi za tym ani pomysł na osiągnięcie tych celów , ani polityczna moc, bo SLD które zgłosiło jej kandydaturę już otwarcie się od niej dystansuje. O Andrzeju Dudzie i reszcie prawicowych kandydatów szkoda nawet mówić: ich pomysł na nasz kraj sprowadza się do zrobienia z niego skansenu, dokąd będzie warto przyjechać co najwyżej na fotograficzne safari. Jedyną szansą na nowoczesną Polskę w najbliższym pięcioleciu jestem ja.

————————————————————————————————

 

Odpowiedzi  pana Pawła Kukiza na pytania  Kongresu Polonii  Niemieckiej:

 

1. Czy wie Pani o istnieniu traktatu polsko-niemieckiego z 17 czerwca 1991, w tym artykułów dotyczycących praw Polonii i co chciałaby Pan zrobić dla poprawienia jego realizacji w kwestii Polonii?

– Oczywiście, że wiem o istnieniu tegoż traktatu. Jako prezydent będę mógł korzystać z wielu uprawnień, dzięki którym będę mógł poprawiać sytuację Polonii.

 

2) Co zamierza Pan zrobić, aby zatrzymać masową  emigrację Polaków?

 -Dzięki zmianie systemu, który proponuję, czyli Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Sejmu, obywatele poczują, że nie będą musieli opuszczać kraju.

 

3)                 Co zamierza Pan zrobić dla podtrzymania związków emigracji z krajem pochodzenia?

Będę odwiedzać naszych rodaków zagranicą i przypominać im o tym że są dla mnie tak samo ważni jak obywatele, którzy mieszkają w Polsce.

 

Odpowiedzi pana Jacka Wilka na pytania wyborcze :

 

a) Czy wie Pan o istnieniu traktatu polsko-niemieckiego z 17 czerwca 1991, w tym artykułów dotyczycących praw Polonii, i co chciałby Pan zrobić dla poprawienia jego realizacji w kwestii Polonii?

Tak, wiem o jego istnieniu.  Będę dążył do jego zmiany w taki sposób, by Polacy mieszkający w Niemczech zostali formalnie uznani za ‚mniejszość narodową’, nabywając wszystkie wynikające z takiego rozwiązania przywileje. Wszelkie traktaty miedzynarodowe zawierane przez państwo polskie muszą  opierać się na zasadzie wzajemności.

b) Co zamierza Pan zrobić, aby zatrzymać masową emigrację Polaków?

Przyczyny masowej emigracji Polaków są dwie: niskie zarobki i brak perspektyw.
Tylko radykalna obniżka podatków, w szczególności likwidacja podatków dochodowych, pozwoli na zwiększenie płac. Uproszczenie prawa, wprowadzenie swodoby działalnosci gospodarczej, usprawnienie sądów i administracji pozwoli uwolnić potencjał społeczny. Polska wolna od biurokratycznego jarzma stanie się krajem, w którym chce się żyć.

c) Co zamierza Pan zrobić dla podtrzymania związków emigracji z krajem pochodzenia?

Zaproponowałem własny projekt Konstytucji RP, który zakłada znacznie większą rolę polonii  w życiu politycznym kraju. Jednym z moich postulatów jest utworzenie polonijnych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Wymusi to z jednej strony większą aktywność polskich polityków wśród emigrantów, z drugiej strony spowoduje  samoorganizację środowisk polonijnych, i tym samym możliwość większego wpływu na rządy krajów zamieszkania. Z kolei polonijni posłowie i senatorowie będę mogli wpływać na kształt polityki władz polskich wobec polonii.
W związku z faktem, że coraz więcej Polaków mieszka za granicą, konieczne będzie też rozszerzenie  siatki polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych, by móc utrzymywać bieżące kontakty z coraz liczniejszymi organizacjami polonijnymi.
Osobną sprawą są Polacy mieszkający na Wschodzie – ci ludzie nie znaleźli się tam z własnej woli i  jednym z zadań władz państwa polskiego powinno być ułatwienie im powrotu do kraju.

 

 

 

 

 

Odpowiedzi Pana Andrzeja Dudy  na pytania wyborcze  Kongresu PN :

 

KongresPolonii Niemieckiej:

a) Czy wie Pan o istnieniu traktatu polsko-niemieckiego z 17 czerwca 1991, w tym artykułów dotyczycących praw Polonii i co chciałby Pan zrobić dla poprawienia jego realizacji w kwestii Polonii?

 

– Traktat polsko-niemiecki z 1991 roku jest dokumentem, który wypełnił swą historyczną rolę, ale jednocześnie nosi na sobie znamię czasu swego podpisania. W tym też znaczniu jego treść nie odpowiada dzisiejszemu kształtowi realcji polsko-niemieckich i stosunkom między naszymi krajami. Dokument ten nie bierze wszak pod uwagę choćby tak oczywistych okoliczności, jak wspólne członkostwo Polski i Niemiec w NATO i Unii Europejskiej. W kwestiach polonijnych traktat ten nie stanowi według mnie adekwatnej podstawy do wspierania Polaków w Niemczech ze względu na fakt, iż nie uznaje – zgodnie z niemieckimi decyzjami – zbiorowych, zorganizowanych praw Polakow jako mniejszości narodowej w Niemczech, co prowadzi do poważnych konskewencji w prawach Polonii w takich obszarach jak edukacja czy prawa polskich dzieci do wychowania w kulturze, tradycji i języku narodowym. Jako Prezydent RP zapowiadam konskewnetne i skuteczne działania na rzecz praw Polonii i Polaków w każdym kraju. Sprawa praw Polonii w Niemczech stanie się przedmiotem moich zdecydowanych rozmów ze stroną niemiecką, w dwóch obszarach: praktycznego rozwiązywania konkretnych problemów związanych np. z dostępem do języka polskiego w procesie edukacji nie jako języka obcego, alo jako drugięgo języka ojczystego czy też kwestii działania Jugendamtów wobec polskich dzieci, a z drugiej strony będę zabiegał o formalne uznanie Polaków w Niemczech jako mniejszości narodowej.

 

b) Co zamierza Pan zrobić, aby zatrzymać masową emigrację Polaków?

 

Ja osobiście , jak i wspierające mnie środowisko Prawa i Sprawiedliwości, opracowaliśmy cały program wspierania powrotów do Polski przede wszystkim młodych ludzi z najnowszej emigracji zarobkowej. W moim programie wyborczym znajduje się jego element, który został hasłowo ujęty jako prezydencka inicjatywa „Program Integracji Narodowej”. Istotą naszych propozycji jest zachęcenie do powrotu do Polski poprzez ułatwienia podatkowe i inwestycjne (odnoszące się nie tylko do powracających, ale do wszystkich polskich obywateli), program budowy mieszkań, wsparcia młodych rodzin i dzieci, a przede wszystkim odbudowę w Polsce przemysłu i naprawę państwa, tak by było ono blisko potrzeb obywateli i gwarantowało uczciwość i sprawiedliwość. Jednocześnie chcemy zaproponować tym, którzy chcą pozostać na emigracji z racji np. odniesionego sukcesu zawodowego, by zaczęli bliżej kooperować z polskimi firmami i z Polakami w Polsce poprzez system polonijnych firm i staży zawodowych.

Emigrację z Polski zatrzyma tylko dobrze działające państwo i przejrzysta gospodarka, bez układów, nomenklatury i niejasnych trybów pozornej konkurencji. Poprawa ta możliwa będzie wtedy, gdy dojdzie do pełnej zmiany władzy – Prezydenta i rządu.

 

c) Co zamierza Pan zrobić dla podtrzymania związków emigracji z krajem pochodzenia?

 

 – W tych sprawach zapowiadam trzy inicjatywy prezydenckie: 1. program „Polskie ognisko”, którego celem będzie wspieranie tradycyjnych ośrodków patriotycznych i środowisk pielęgnujących polskie tradycje, 2. szeroki program wsparcia polskiej edukacji przy znacznie powiększonych środkach finansowych na szkolnictwo w języku polskim aż do poziomu uniwersyteckiego w tym powołanie Uniwersytetu Emigracyjnego na prawach polskiej uczelni wyższej ze studiami on-line w języku polskim, 3. program „Polska sieć”, którego celem będą działania na rzecz integrowania Polaków robiących karierę zawodową w innych krajach.

 

Mimo wielokrotnnych starań nie udało nam się uzyskać odpowiedzi od kandadatów:

Bronisława Komorowskiego, Magdaleny Ogórek,  Mariana Kowalskiego ,  Grzegorza Brauna ,  Pawła Tanajno oraz Adama Jarubasa.

 

UWAGA  – zapraszamy :   kolejny   EUROPEJSKI    BAL    LEKARZA    dzięki imprezom towarzyszącym  (wykłady,  prezentacje, wystawy, aukcje obrazów,   koncerty itp.) tradycyjnie już  wielkie wydarzenie  kulturalne,  naukowe,  artystyczne  i  towarzyskie  odbędzie sią 21 listopada 2015 roku – w tym roku

w nowym miejscu :  Airport Hotel van der Valk w Düsseldorfie – 6 km od centrum miasta-  w nowym  znakomicie urządzonym  i dającym wiele  nowych możliwości hotelu : 

http://www.airporthotelduesseldorf.de/en/

Materiał  telewizyjny  z  balu z roku 2014  – pod linkiem :

http://www.pepe-tv.eu/xviii-europejski-bal-lekarza-xxxiii-bal-polskich-medykow-w-niemczech/

Zapraszamy !